Integralterapi

i-terapi.no


INTEGRALTERAPEUT

Ingvill Lillethun


                                                             INTEGRALTERAPI


Integralterapi utviklet av Trine Bjørgan Høiberg er en psykodynamisk terapiform der det terapeutiske siktemål er å hjelpe klient til å fatte grep om sin egen selvbevisste kjerne slik at det autentiske selv stadig blir mer fremtredende i individets personlighetsdynamikk og livsutfoldelse.


Ved å arbeide med det som ikke er funksjonelt i personligheten vil klient kunne utvikle evnen til å leve mer bevisst. Denne økte bevissthet gjør klient i stand til å ta større ansvar for seg selv, og den verden det er en del av.


Vi beskriver den som en brobyggende psykoterapi. Dette gjør vi av flere grunner:


 • Den styrker broen mellom ånd, sjel og legeme


 • Den styrker broen mellom det underbevisste, dagsbevisste og overbevisste


 • Den styrker broen mellom individet, medmennesket og samfunnet


 • Den styrker broen mellom mennesket, naturen og den universelle enhet
Det unike med den integralterapeutiske metode kjennetegnes særskilt gjennom disse fire punkter:


 • Den fremmer hjertets medfølende og intuitive intelligens


 • Den trekker naturlig troens aspekt inn i det terapeutiske rom


 • Den kombinerer psykoterapi med healing


 • Den terapeutiske prosess understøttes av musikkMetoden går under kategori alternativ behandling, og Integralterapeuter utdannet ved Integralterapiakademiet er derfor pliktige til å etterleve de gjeldende lover og regler for den yrkeskategori.Det terapeutiske rom:


Det terapeutiske rom består av en utredende og kartleggende samtale for å sikre god forståelse av klientens behov. Deretter følger dybdeterapeutisk behandling liggende på benk der terapeut først hjelper klient til dyp hvilen i oppmerksomt nærvær innenfor seg selv.


Det arbeides så med en kombinasjon av indre bevisstgjøring, erkjennelser og frigjøring av uhensiktmessige og dysfunksjonelle forsvarsverk i personligheten. Healing er hele veien en naturlig del. Klienten har selv ansvar for å påkalle den healende strøm fra den universelle kilde denne måtte være fortrolig med.


Den terapeutiske prosess forløper i en finstemt kombinasjon av dialog mellom klienten og terapeuten, innføling, gjenopplevelser, forløsning, erkjennelser, forsoning og healende stillhet med musikk.


 


Integralterapeuten:


Integralterapeuter utdannet ved IntegralterapiAkademiet skal vise en god mellommenneskelig kompetanse, og de har arbeidet godt med seg selv for å stå trygt og vel balansert i rollen som ledsager og hjelper i terapisituasjonen.


De ser individet, har uforbeholden respekt for det og lytter aktivt. Det tar ikke styringen i terapien, men veileder ut fra klientens erkjennelser og behov underveis.


De søker å bevisstgjøre klienten at den helbredende prosess er dets eget ansvar. Klienten skal derfor i hele terapiforløpet selv være ansvarlig for sin egen prosess og finne veien frem til større integritet.


De gir klient eget ansvar for sin helbredelse gjennom en mobilisering av den nødvendige viljen til endring.


De søker å bringe frem klientens evne til å føle kjærlighet for seg selv, da denne er helt essensiell for en dyptgripende helbredelse.


Terapeuten søker å fremme klients mestringsopplevelse og styrker derved klientens motivasjon.


 


Den har en åndelig dimensjon:


I terapiformen går healing og psykoterapi hånd i hånd.


Terapeuten har en spesialisert trening i å arbeide med livsenergiene som fremmer helbredelse, og trening i en dyp form for rommende nestekjærlig væren. Klienten opplever derved trygghet og omsorg i terapisituasjonen, noe som er meget essensielt for det terapeutiske resultatet.


Terapeuten anser mennesket som en åndelig identitet med en menneskelig erfaring, og ser livet som en arena for læring og sjelelig vekst. Terapiformen har en åpning for reinkarnasjon, og at emosjonelle smertelag og personlige psykologiske utfordringer kan stamme fra tidligere liv.


Terapiformen kan tilfredstille menneskets åndelige behov og den ser nødvendigheten av å integrere troens aspekter inn i den psykologiske prosess.


 


Terapiformen er årsaksorientert:


Den vender blikket på klientens livshistorie og læringshistorie, og tar sikte på å finne roten til det som ikke fungerer i personligheten i dag.


Den ser på individets leveregler, og søker å hjelpe klienten til å finne de korrigerende styringsreglene som ble dannet i oppveksten, der han/hun har stilt spørsmål om retten til å være seg selv. De regler som hindrer han/henne i å leve ærlig, kjærlig og ekte.


Det overordnede formål med terapiformen er å frigjøre klientens autentiske livsuttrykk. Slik vil han/hun kunne stå frem som et kraftfullt, samlet, skapende, kjærlig og ekte individ som stadig våger å leve mer til det fulle.


Den tar sikte på å rive ned forsvarsverkene i personligheten av dysfunksjonell karakter som hindrer nettopp dette. De er dannet gjennom smertefulle erfaringer og kjærlighetsvik i oppveksten, og utgår fra disse sår.


I tillegg er terapien som nevnt åpen for at årsaken kan ligge i tidligere livs erfaringer.


Den søker å fremme den naturlige selvregulering ved å ha fokus på retten til å være seg selv med utgangspunkt fra det unike individ det var ved fødselen.


 


Terapiformen er musisk:


 • Den terapeutiske prosessen understøttes ved bruk av musikk


 • Musikken spiller på klients emosjonelle strenger


 • Musikk frigjør klientens frie assosiasjoner


 • Musikken lader det energetiske kjærlige rommet omkring

Litt mer utfyllende om Integralterapi som metode:


Samfunnet i dag legger stort press på individet i form av effektivitet, ytelse og evnen til å passe inn i de sosiale og kulturelle rammene en er født inn i. Dette gjør at mennesker bruker masse energi på denne tilpasningen. Det er mye fint med samfunnsutviklingen, men det kan se ut til at den har glemt noen vesentlige elementer.


Utdanningsinstitusjonene har hatt for stort fokus på det mentale, det teoretiske og logiske. Mens det kan se ut til at det emosjonelle, intuitive og instigtive er sterkt undertrykket eller mindre verdsatt.


Som en følge av å formes inn i denne støpeformen mister individet ofte kontakten med selv, sine iboende ressurser og det genuine, samt evnen å lytte til og tilfredstille egne egentlige behov som gjør livet rikt og meninsgfullt.


Vi anerkjenner denne negative trenden som en stor samfunnsmessig utfordring, da stadig flere mennesker i tiden nå kjenner at noe vesentlig mangler og de ønsker stadig å leve etter noen dypere verdier enn de ytre som måles i lykke, ære og berømmelse. Mange brenner ut og livet føles tomt og meningsløst. Det kan føles som å leve et liv uten egentlig å leve.

 

Dette er et naturlig ledd i den menneskelige bevissthetsutvikling. En utvikling som trekker mennesket innad slik at det skal komme i dypere samklang med livets indre dimensjoner. I psykologien er denne indre dimensjon betegnet som selvet i mennesket. Når selvbevisstheten krever å komme stadig mer til uttrykk vil den gamle jeg begynne stille spørsmål til det allerede etablerte som ikke lengre harmonerer med selvets forståelse omkring egne ressurser og livets dypere hensikt.


Det handler om en oppvåkning som selvbevisste vesener, en lengsel etter å leve fra noe dypere i en selv og en lengsel etter fred og frihet. Ikke bare for en selv, men for jorden og menneskeheten. Det er i ferd med å føde en høyere etisk standart for seg selv og samfunnet. Når dette får komme til uttrykk blir individet stadig mer autenisk - sann og tro mot seg selv og sine egne verdier og behov. Det blir da naturlig integrert i seg selv. Det er dette vi betegner som integral livskunst. Kunsten å leve i pakt med den selvbevisste kjerne vil også si kunsten å mestre livets motgang da motgang utfra selvets synsvinkel anses som utviklende heller enn begrensende.


Integralterapi er en vakker og dyp terapiform som hjelper klienten til å komme i dypere samklang med sine naturlige behov, og til å få en bedre måte å møte seg selv og verden på.


Den hjelper klienten  til å leve i større overensstemmelse med sin egen integritet og til å bli mer autentisk i sitt livsuttrykk. Dette er et resultat av terapien fordi SELVET blir mer tydelig i personlighetens dynamikk, når det som skygger for, eller undertrykker, individets selvregulering blir bevisstgjort og helet opp. Da står individet stødigere på sine røtter fordi disse er blitt sunnere. Røttene er ofte preget av gjentatte kjærlighetsvik, og mange traumatiske opplevelser, som påvirker hvordan inidvidet har det med seg selv og omverdenen. Når røttene blir friske og sterke igjen tåler samtidig individet også stadig å stå sterkere når livet byr på nye utfordringer. Les mer om utdanningen på hjemmesiden: IIIntegralterapiAkademiet

Copyright © All Rights Reserved